Køb din egen sø

Nu kan drømmen om at få sin helt egen sø blive opfyldt. Det er Miljø- og Fødevareministeriet der iht. Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 udbyder arealer til
salg ved offentligt udbud.

Det drejer sig om i alt 153,7345 ha, som er beliggende på Als ved Nordborg.

 

De udbudte arealet ejes primært af Landbrugsstyrelsen, mens Sønderborg Kommune ejer 10,5755 ha. Landbrugsstyrelsen varetager udbuddet og efterfølgende sagsbehandling.
Langt de fleste arealer indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Sønderborg Kommune. Arealet henligger primært som sø, mens en mindre del henligger som natur- eller græsareal, – i alt 152,1152 ha.

I tilknytning eller i umiddelbart nærhed ligger 1,6193 ha som natur eller græsareal. Der er ingen vådområderestriktioner på disse arealer.
Projektområdet er gammel havbund, som har været tørlagt ved pumpe og blev anvendt til almindelig landbrugsdrift med kornafgrøder og lignende indtil projektet blev realiseret. Som en led i realiseringen af projektet er den hidtidige afvanding af området ophørt. Alle dræn blevet afbrudt, grøfter er opfyldt og pumpeanlæg fjernet. Mindre vandløb og drænsystemer nord og øst for projektet fører deres vand direkte ind i projektområdet. Landkanalen mod syd og vest modtog tidligere vand fra mindre vandløb og drænsystemer fra øst og syd og ledte vandet udenom pumpen. Vandet fra landkanalen ledes nu igennem diget ved landkanalen og ud i søen.

Lodsejere, som afdræner ud i den gamle landkanal må foretage oprensning foran udløb i landkanalen ved behov, og ellers gælder Vandløbslovens almindelig bestemmelser.
Vådområdeprojektets hovedformål er at reducere udledning af næringsstoffer til Als Fjord fra det tilstrømmende vand fra drænoplandet, og køber skal acceptere projektet og de medfølgende restriktioner. Reduktion af kvælstofudledningen fra drænoplandet foregår primært ved en bakterilogisk proces i søen samt i de vandmættede jorde i randområdet.

Der er tinglyst en vådområdedeklarationen på hele projektområdet. Vådområdedeklarationen medfører ingen restriktioner mht. jagt og fiskeri. Der må dog ikke vildtfodres.
Vådområdedeklarationen betyder i hovedtræk, at arealerne skal opretholdes som vådområde, hvor der ikke må ændres på nuværende afvandingsforhold, og arealerne må ikke omlægges, gødskes eller sprøjtes, men der må gerne afgræsses og tages slæt.

Sti og Parkeringsplads
I forbindelse med realisering projektet er eksisterende stier og parkeringspladser opretholdt og supleret med enkelte udvidelser. Sønderborg Kommune har ansvaret for disse faciliteter og ret til vedligeholde.