45 mio. kroner puster liv i syv nye natur- og kystprojekter

 

09-02-2018 – Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har opnået bred enighed med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og de Konservative om, hvordan 45 mio. kroner skal fordeles på syv natur- og kystprojekter.

 

En enig kreds af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er klar til at kickstarte en række natur- og kystprojekter rundt omkring i landet.

Borgerne på Anholt og i Løkken, Lønstrup og Nørlev kan se frem til mere kystbeskyttelse, mens bornholmerne får mere natur til gavn for fugle og planter. Samtidig oprettes der en pulje, som giver kommuner og private digelag mulighed for at få tilskud til digeprojekter, mens kommuner også kan få tilskud til at fjerne herreløse skibsvrag nær kysten.

 

Konkret er der fordelt 45 mio. kroner fra Vækstplan DK til syv projekter og puljer. De uforbrugte midler kommer fra Skatteministeriet.

– Med de 45 mio. kroner sætter vi ekstra skub i en række vigtige indsatser, som kan gøre livet lettere for borgere og for kommuner. Midlerne falder på et tørt sted, hvor vi kan gøre rigtig meget godt for mange borgere. Jeg er særligt glad for, at vi afsætter penge til at genetablere Ekkodalens moser på Bornholm. Det har været et konkret mål for regeringen. Genetableringen kan give bedre levevilkår for vilde dyr og planter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

De ekstra midler til kystbeskyttelse- og naturindsatser glæder partiernes ordførere:

– Det er afgørende, at vi har fundet midler til, at staten kan bidrage til aktuelle digeprojekter. Klimaforandringerne betyder, at der fremadrettet bliver behov for kystsikring og diger i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Derudover glæder jeg mig over, at vi med aftalen kan skabe et nyt stort naturområde i Ekkodalen på Bornholm, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

– Dansk Folkeparti har presset på for at give drænrør som kystbeskyttelsesredskab en chance til. Med nye forsøg kan vi se, om det kan hjælpe os med at sikre kysterne mod havet, som langsomt æder sig ind i Danmark, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

– Med de ekstra midler får vi mulighed for at gøre en ekstra indsats der, hvor der er akut behov. Det er både Anholt og Lønstrup gode eksempler på. Midlerne kommer til at gøre en kæmpe forskel for borgerne i de to områder, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

– Jeg er meget tilfreds med, at det nu er lykkes at finde de sidste 3,2 mio. kroner, så Anholt kan komme i gang med et større kystbeskyttelsesprojekt, der med bølgebrydere, høfder, strandvold og strandfodring skal beskytte hovedfærdselsåren på øen, siger politisk leder Morten Østergaard (RV).

– Det er helt afgørende for klimaet, at vi får gjort noget ved de meget skadelige F-gasser, der bruges i mange kølesystemer. Ofte er det muligt at skifte til mere klimavenlige gasser. Med denne aftale får vi opdateret og udbredt den viden, som Danmark er kendt for at have og bruge, siger miljøordfører Trine Torp (SF).

– Vi skal ikke have skibsvrag liggende i kystnære områder, hvor de er til gene for både mennesker og miljø, og derudover skæmmer landskabet. Jeg er glad for, at vi med 2,8 mio. kroner kan gå ind og støtte kommunerne i at få fjernet herreløse vrag fra vores kyster, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

– Rigtig mange kommuner og digelag står med godkendte ansøgninger til digeprojekter, men mangler den sidste økonomi for at kunne rykke. Jeg er glad for, at vi kan hjælpe med at beskytte bygninger, boliger og værdier mod oversvømmelser. Samtidig er jeg glad for, at vi åbner for en pulje til at fjerne kystnære skibsvrag, siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

 

Fakta:

Oversigt over initiativer til kystbeskyttelse- og naturindsatser:

 

Kystbeskyttelse på Anholt: Der afsættes 3,2 mio. kroner til at realisere et konkret kystbeskyttelsesprojekt.

Nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse: 2 mio. kroner til et nyt forsøg med drænrør på en forsøgsstrækning.

Rådgivning om klimaskadelige F-gasser: Pulje på 1,6 mio. kroner til styrket rådgivning om fluorerede drivhusgasser.

Pulje til aktuelle digeprojekter: 9 mio. kroner til en pulje, som kommuner eller etablerede digelag kan søge til forstærkning eller nybygning af diger, der er klar til etablering.

Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev: For at understøtte Hjørring Kommunes kystbeskyttelsesindsats afsattes der 10 mio. kroner til sandfodring af kyststrækningen.

Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag: Målrettet pulje på 2,8 mio. kroner til kommuner til at fjerne kystnære og herreløse skibsvrag.

Naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen: 16,4 mio. kroner til genetablering af Bornholms største moseområde. Miljø- og Fødevareministeriet vil inden for egen ramme finde den resterende finansiering af den samlede udgift til Ekkodalen som anslås til at udgøre i alt 18,8 mio. kroner.